Bangkok Immanuel Church Proclaims God’s Love to Neighbors through Group Evangelism คริสตจักรอิมมานูเอล กรุงเทพฯ ร่วมใจประกาศความรักพระเจ้ากับเพื่อนบ้าน

June 26.2016 Group Evangelism

With a heart of wanting to share God’s love to people that lives in the church’s neighborhood, the members of Bangkok Immanuel Church organized a time for group evangelism together where they united in one heart to deliver the Gospel leaflets.

During the time of evangelism, the members had a great time giving out the Gospel leaflets in small groups. Following that, they gathered back at the church to share the grace they received while evangelizing together.

Reflecting on the evangelism time, a member shared, “Some of them do not know about Christianity and it was their first time to hear about Jesus.”

May God bless the church members to have hearts to share the Gospel with the lost not only through the time of evangelism, but also through their everyday lives.

คริสตจักรอิมมานูเอล กรุงเทพฯ ร่วมใจประกาศความรักพระเจ้ากับเพื่อนบ้าน

พี่น้องในคริสตจักรได้ร่วมกันออกไปแจกใบปลิวเพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้กับเพื่อนบ้านบริเวณใกล้คริสตจักร หลังจากนั้น พี่น้องได้มีโอกาสกลับมาแบ่งปันพระพรด้วยกัน

Bangkok Immanuel Church Engages Thirsty Souls through Bible Seminar, Life Testimonies คริสตจักรอิมมานูเอล กรุงเทพฯ จัดสัมมนาพระคัมภีร์ และคำพยานชีวิต

June12.2016

June12.2016.2

With a heart to educate members and create opportunity for thirsty souls to study the word of God, Bangkok Immanuel Church held a Bible seminar recently.

During the event, Pastor Nikorn Sitijariyaporn was invited to deliver a message which he entitled ‘Human, Animals and Instinct’. Every attendant received a lot of grace.

Following the seminar, there was also a time where the attendants listened to life testimonies of four brothers and sisters.

Brother Great shared, “Everything that happens in my life is not by coincidence. When I have faith, I think of others more. I believe God is with me.”

Another Sister Teoy shared, “Before I have faith in Jesus, I have a heart to help others but I found that all things such as possessions, knowledge and others can’t help humans from the real root. Only Jesus solves the real spiritual problem.”

It is with great hope that through the Bible seminar, many thirsty souls will find rest in God.

คริสตจักรอิมมานูเอล กรุงเทพฯ ได้จัดสัมมนาพระคัมภีร์ เพื่อสมาชิกคริสตจักร และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมีโอกาสศึกษาพระคำพระเจ้า ในหัวข้อ “มนุษย์ สัตว์ และสัญญาตญาณ” โดยอาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้รับพระพรอย่างเต็มล้น

หลังจากสัมมนา ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้ฟังคำพยานชีวิตของพี่น้องสี่ท่าน

คุณเกรท ได้แบ่งปันว่า “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผมไม่ใช่ความบังเอิญ เมื่อผมมีความเชื่อ ผมคิดถึงคนอื่นมากขึ้น ผมเชื่อว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับผม”

พี่น้องอีกท่าน คุณเตย ได้แบ่งปันว่า “ก่อนที่ฉันเชื่อในพระเยซู ฉันมีใจช่วยเหลือผู้อื่น แต่ฉันได้พบว่าทุกสิ่ง เช่น ทรัพย์สิน ความรู้ และสิ่งต่าง ๆ ไม่สามารถช่วยมนุษย์จากปัญหาพื้นฐานที่แท้จริง มีเพียงพระเยซูที่ช่วยแก้ไขปัญหาจากจิตวิญญาณอย่างแท้จริง”

คริสตจักรมีความหวังใจว่าการสัมมนาพระคัมภีร์ครั้งนี้ จะมีจิตวิญญาณที่หิวกระหายได้พักสงบในพระเจ้า

Church Minister Attend Inter-Church Event, Pray for National Leaders งานคริสตชนไทย รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน

20160609_104110

Uniting in one heart with other churches to intercede for the nations’s royal rulers and government leaders, the minister of Bangkok Immanuel Church participated in a worship and prayer event that was held on June 9th in Bangkok Christian College.

The event was jointly organized by five Christian denominations with an aim to unite Thai Christians to pray for its nation’s leaders on the occasion of the 70th Anniversary of the current monarch’s accession to throne.

During the event, the minister has a graceful time uniting with fellow Thai Christians to pray for their royal rulers, government leaders, Department of Religious Affairs, Thai people and Thai Christians on a whole. The atmosphere was filled with unity and love.

In addition, the event also provided many opportunities for the minister to meet and have fellowship with Christians from many other churches.

It is with great hope that as Thai Christians unite their hearts in interceding for its nation’s leaders, the doors to spead the Gospel will be widened across the Buddhist majority nation.

คริสตชนไทย รวมใจกันร่วมพิธีนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2016 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

คริสตชน 5 องค์การได้รวมใจจัดงานนี้ขึ้น ภายในพิธีการ คริสตชนไทยได้รวมใจอธิษฐานเผื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อธิษฐานเผื่อผู้นำประเทศ คณะรัฐบาล และข้าราชการ อธิษฐานเผื่อกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อธิษฐานเผื่อประชาชนชาวไทย และคริสตชนไทย

Bangkok Immaneul Church Rejoices Over a Sister Accepting Christ คริสตจักรอิมมานูเอล กรุงเทพฯ ชื่นชมยินดีที่พี่น้องคนหนึ่งต้อนรับพระเยซูคริสต์

noi

On May 26th, the members of Bangkok Immanuel Church rejoiced over the decision of a sister who made the commitment to receive Jesus Christ as her personal Lord and Savior.

Sister Noi first came to church since Easter Sunday back in March and have since participated in every Sunday Service. In addition, she also attends Bible studies regularly and join the campus fellowship.

She shared, “I have always like Christianity before this and have many stories that let me being impressed with the Christian faith. I believe in my heart and talk to God everyday. I came to study Bible and I can see that my faith has grown. I believe that Jesus is God who can save me. He is with me and through Him, I can overcome every problem.”

วันที่ 26 พฤษภาคม สมาชิกคริสตจักรอิมมานูเอลกรุงเทพฯ ชื่นชมยินดีในการตัดสินใจของพี่น้องคนหนึ่งที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอด

คุณน้อย ได้มาคริสตจักรเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์อีสเตอร์ในเดือนมีนาคม และได้ร่วมนมัสการทุกวันอาทิตย์นับจากนั้น อีกทั้งเธอมีโอกาสได้เรียนพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมในมหาวิทยาลัย

เธอแบ่งปันว่า “ฉันชอบศาสนาคริสต์มาโดยตลอดก่อนหน้านี้ และมีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ฉันได้ประทับใจในความเชื่อคริสเตียน ฉันเชื่อในใจ และพูดกับพระเจ้าทุกวัน ฉันได้มาเรียนพระคัมภีร์ และได้เห็นความเชื่อของฉันเติบโตขึ้น ฉันเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า ผู้ทรงช่วยฉันให้รอด พระองค์อยู่กับฉัน และโดยพระองค์ ฉันสามารถชนะปัญหาทุกอย่าง”

Bangkok Immanuel Church Encourages Members to Share Gospel, Grace Overflows

Share Gospel22.May.2016.3

On May 22nd, the members of Bangkok Immanuel Church unite in hearts to share God’s love to students at a neighboring university near the church. In order to know the environment surronding the church location better and develop a greater burden in their hearts, they survey the church neighborhood area with prayer before going to the university together.

They prayed together and distributed Gospel leftlets in pairs. A member shared, “It is my first time to distribute leaflets. It is a new experience to me”. Another member added, “I know what I have, so I would like to give them the precious thing in me.”

They then conclude with sharing a graceful experience with one another.

With a heart to imitate the footsteps of the early Church post-Pentecost, may the Lord give them the courage to share the Gospel to everyone that they will meet.

Bangkok Immanuel Church Experiences Unity on Pentecost Sunday

Kaewjai.Bible

2016Pentecost2

2016Pentecsot8

2016Pentecost4

On May 15th, Bangkok Immanuel Church held a graceful Pentecost Sunday Service and outreach activities which witnessed the congregants overflowing with Truth and uniting as one family in Christ.

During the service, the preacher delivered the message which was entitled ‘Reveal the Fruits of Spirit’ that was taken from Galatians 5:16. Through the message, the congregants were led to meditate on the Trinitarian God and the work of the Holy Spirit.

A Buddhist attendant shared, “I came to know God who is God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. I will continue to attend church and hope that one day I can open my heart.”

Following the service, the was an art activity with theme ‘Unity’ where participants paint the flowerpot of cactus. The atmosphere was filled with warmth and joyful in hearts.

May the Holy Spirit touch the heart of every participant to experience the work of Holy Spirit in their lives.

Church Members Inspired by Life of Renowned Leader to Spread Gospel Widely

Funeral

Following the recent passing of a key leader of the evangelical movement in Thailand, the members of Bangkok Immanuel Church attended his wake service that gathered leaders from various churches and para-church organizations, and were greatly inspired to inherit his passion to evangelize every people in the nation.

Reverend Yuttasak Sirikul, was a leader in Thailand Campus Crusade for Christ for 35 years, and played a very important role in promoting unity among Thai Christians from every denomination. He was also known to be a passionate person for evangelism through his role as the leader of Thailand Evangelism and Church Growth Committee (ECGC).

During the wake service, church members, along with many participating Thai Christians, were greatly inspired to live for God’s Kingdom than their own kingdoms as they watched the legacy of his life that was screened.

Reflecting on participation in the service, a member shared, “A man’s life is short. We should make every moment to live for God. For to me, to live is Christ and to die is gain.”

The seed that falls to the ground will increase in number. It is with hope that church members, along with Thai Christians, will be inspired by the life of Rev Yuttasak to unite and commit their lives to fulfill the Great Commission in Thailand.

Bangkok Immanuel Church Held Park Fellowship

park fellowship

With a purpose of following up on new believers who came to faith in recent months and strengthen the relationship between church members, Bangkok Immanuel Church organized an outing to Roi Fai Park on May 2nd.

The fellowship began with singing praise songs and followed by a Bible study. The preacher delivered the message that encourages everyone to move forward from the stage of life in faith and encouraged them with the story of Abraham’s life.

Subsequently, they spent time to write encouragement cards to Sister Poy, who has been actively leading the acting class outreach program, as she will soon go to northern Thailand to serve as a volunteer teacher for the next 5 months.

Please pray for the new believers to stand firm in their faith and continually open their hearts to the Lord. May God protect their faith and overcome all the situations by the grace of God.

Bangkok Immanuel Church Discusses Biblical View on Life Management through Seminar

Wongpat.Blibical view1

Wongpat.Blibilcal view2

Seeking to challenge church members to give their best to God and sharing the Gospel to non-Christians, Bangkok Immanuel Church held a Bible seminar entitled ‘Biblical View of Life Management’ this past Sunday.

During the seminar that was guided by Teacher Wongpat Maneenoi from Bangkok Bible Seminary, he started by explaining the meaning of life. He shared, “What is life? Our life is God’s business. We serve God by serving others. We are God’s stewards. Between the B and D (Birth to Death) is C, which refers to four key words that connect with the Biblical view of life. There are 4 Cs. Create, Choice, Chance and Change are action words.”

He continued, “4 Ts in Life Management of Stewardship is Temple, Time, Treasure and Talent. Then, there are Spiritual Laws of Stewardship: Law of Ownership, Law of Allocation, Law of Utilization, Law of Accountability, Law of Motivation and Law of Reward.”

Reflecting on the seminar, a non-Christian participant shared, “It is an interesting topic and it gives me guidance about my life.”

May God bless the participants to be encouraged by the Word, towards shifting their center towards God.

Bangkok Immanuel Church Begins Music Outreach

JayMiao.teach guitar

Jay.teach guitar

Widening the reach to gather more people in the church, Bangkok Immanuel Church has recently expanded its outreach efforts to include music classes that will be held on Saturday evenings.

With the involvement of volunteer teachers for keyboard and guitar classes respectively, it widens the door of the church to engage more people.

Following the classes, a graceful fellowship time were then held which provided an opportunity for the members to follow up on the outreach participants and getting to know them more. It was encouraging that everyone testified of the warmness and care during their time spent in the church.

May God bless the volunteer teachers and music class students, that through this newly launched outreach program, many more newcomers will be drawn to the church.